کلاس جبرانی استادمحترم سرکار خانم یزدانی
درس ژنتیک امروز ساعت ۱۶الی ۱۸به صورت مجازی در سامانه وبینار برگزار می گردد