کلاس نظریه های مشاوره خانواده جناب آقای دکتر غلام محمدی امروز ۱۴۰۱/۱۰/۸ به جای ساعت ۱۵-۱۳ ساعت ۱۶-۱۴ برگزار می گردد.