کلاس جبرانی اندیشه ۱استاد محترم خانم میرسیدی شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۳ساعت ۱۱/۳۰الی ۱۳ برگزار خواهد شد