کلاس جبرانی درس تفسیر موضوعی قرآن، گروه برادران روز شنبه ۱۴۰۱/۹/۲۶ ساعت ۱۰-۸ و ۱۲-۱۰ برگزار می گردد.