کلاس جبرانی درس روش تحقیق جناب آقای دکتر داورپناه چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۳ ساعت ۱۲-۱۰ در سامانه وبینار برگزار می گردد.