به اطلاع دانشجویان محترم می رساند

مبلغ غذای سلف موسسه ۲۴۰۰۰ ریال به صورت علی الحساب می باشد و قیمت قطعی متعاقبا در پرتال دانشجویی اعمال خواهد گردید.