کلاس جبرانی درس حقوق تجارت یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳ ساعت ۱۴-۱۲ و درس مکاتبات تجاری یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳ ساعت ۱۶-۱۴ برگزار می گردد.