کلاسهای جناب آقای بهمدی روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۲ برگزار می گردد.