کلاس آسیب شناسی روانی ۱ از روز سه شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۴ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ جهت هردو گروه برگزار می گردد.