کلاس اصول علم سیاست از روز سه شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۴ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ برگزار می گردد.