کلاس آسیب شناسی روانی ۱ چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۴ جهت هردو گروه ساعت ۱۰-۸ صبح برگزار می گردد.