کلاس اصول مذاکرات آقای دکتر بانژاد پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۸ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.