کلاس فارسی عمومی خواهران روزهای دوشنبه به شرح زیر برگزار می گردد:

  • گروه ۱ شروع کلاس ساعت ۱۶-۱۳:۴۵
  • گروه ۲ شروع کلاس ساعت ۱۸:۳۰-۱۶:۱۵