دانشجویان محترمی که نتوانستند پرداخت الکترونیک انجام دهند؛می توانند شناسه پرداخت خود را از طریق پرتال دانشجویی / منوی مالی/کارنامه مالی دریافت نموده سپس به شعب بانک تجارت مراجعه و مبلغ مورد نظر را به شماره حساب ۴۳۲۳۴۴۴۴۴ بانک تجارت به نام موسسه آموزش عالی حکمت رضوی پرداخت و شماره شناسه دانشجو را روی فیش حتما قید نمایند در غیر این صورت پرداخت ثبت نخواهد شد.