بنا به نامه شماره ۱۴۳/ت/۲۵۰۰/ک خ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ دفتر نمایندگی امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی خراسان رضوی تمامی دانشجویان اتباع افغانستانی مقیم ایران ورودی مهر و بهمن ۹۹،۴۰۰ و ۴۰۱ که دارای اقامت قانونی جمهوری اسلامی ایران( به صورت کارت آمایش) می باشند؛ثبت نام ، انتخاب واحد و …. تحصیل ایشان در سال جاری تحصیلی تا تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ مجاز خواهد بود.