دانشجویان محترم ورودی مهر۱۳۹۶ مقطع کارشناسی جهت تمدید سنوات نیمسال یازدهم و دانشجویان محترم ورودی مهر۱۳۹۸ مقطع کارشناسی ارشد جهت تمدید سنوات نیمسال هفتم درخواست خود را از طریق سامانه سجاد منوی خدمات قسمت شورای بررسی موارد خاص ارسال نمایند.