کارگاه موفقیت تحصیلی و شغلی استاد محترم جناب آقای دکتر آزادی فردا چهارشنبه مورخ ۱۲ مرداد ساعت ۹ درکلاس ۱۰۱برگزار  می گردد.
استفاده از ماسک جهت شرکت در کارگاه الزامیست.