به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در کارگاه های مهارت ازدواج می رساند این کارگاه روز شنبه ۲۵ تیرماه ساعت ۹ برگزار خواهد گردید.
لیکن بخش های اداری موسسه در روز شنبه و یکشنبه ۲۵و۲۶تیرماه تعطیل خواهند بود .