به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند؛ دروس ارائه شده در ترم تابستان ۴۰۱-۴۰۰ به دلیل نرسیدن به حدنصاب حذف گردید.