ضمن عرض تبریک اعیاد، نظر به اینکه اطلاعات مربوط به کلاسها و آزمونها و … در سامانه آنک و LMS پاک خواهدشد، لذا در صورتیکه به اطلاعات خود در سامانه نیاز دارید آن را در محلی امن برای خود ذخیره نمایید . اطلاعات حداکثر تا ۱۴۰۱/۴/۳۱ از روی سامانه پاک خواهد شد. .