به جهت بهره مندی بیشتر ورفاه حال دانشجویان محترم هزینه ثبت نام در کارگاه ۲۵۰ هزارتومان می باشد.