بنا به درخواست کلیه دانشجویان کلاس، امتحان درس روش تحقیق در مدیریت آموزشی سرکارخانم دکتر آهنچیان از چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۵ به چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۸ منتقل گردید.