کارگاه عملی رویکردامیددرمانی درمشاوره وروان درمانی
ویژه مشاوران مراکزمشاوره
خرداد۱۴۰۱
محل برگزاری.مرکزجامع مشاوره آستان قدس رضوی.کلینیک بعثت

عناوین دوره
رویکردکوتاه مدت امیددرمانی
روش های امیدیابی وامیدافزایی
سنجش امید وآشنایی باآزمون امید
فنون امیددرمانی مبتنی بر روانشناسی مثبت ومعنوی
و…
https://www.instagram.com/p/Cegn4XqAwfb/?igshid=MDJmNzVkMjY=