با توجه به درخواست کلیه دانشجویان کلاس امتحان درس اندیشه اسلامی ۲ گروه برادران از روز ۱۴۰۱/۴/۴ساعت ۱۶ به روز ۱۴۰۱/۴/۱۱ ساعت ۱۲ تغییر یافت