از کلیه دانشجویان محترم تفاضا می شود قبل از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون حتما ارزشیابی اساتید در پرتال دانشجویی را تکمیل نمایند.