لینک شرکت مجازی در سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمود سعیدی رضوانی. http://vroom.um.ac.ir/saeedy