پیرو نامه شماره ۲/۳۱۹۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ وزارت علوم ، از کلیه کارکنان ، اساتید و دانشجویان محترم تقاضا می شود کارت واکسن خود راحداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ در پرتال دانشجویی بارگذاری نمایند. در صورت بروز مشکل در بارگذاری کارت واکسن با خانم جولائی به شماره داخلی ۲۱۲ تماس بگیرید.