کلاس انقلاب اسلامی گروه خواهران پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ ساعت ۱۷/۳۰ برگزار می گردد.