به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آزمون پایان ترم درس تربیت بدنی و ورزش ۱ به صورت زیر می باشد:

شنبه ۱۱/۲۳ ساعت ۱۶الی۱۷ تربیت بدنی ۱

شنبه ۱۱/۲۳ ساعت ۱۸ الی ۱۹ ورزش۱