امتحان پایان ترم دروس تربیت بدنی۱ و ورزش۱ به شرح زیر برگزار می گردد:

تربیت بدنی ۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴

ورزش۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ساعت ۱۶