براساس توافق کلیه دانشجویان درس اندیشه اسلامی۱ گروه برادران استاد محترم جنای آقای قاسمیان از ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ساعت ۱۶ تغییر یافت.