متقاضیان محترم می توانند از روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ الی دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ در سایت سنجش جهت ثبت نام تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با کد ۱۵۰۳۹موسسه آموزش عالی حکمت رضوی  اقدام نمایند.