امتحان درس آمار استنباطی پیشرفته جناب آقای دکتر رسول زاده طباطبایی رشته های روانشناسی عمومی و مشاوره خانواده مقطع کارشناسی ارشد از روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ به ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ منتقل گردید.