امتحان درس تجزیه وتحلیل ها جناب آقای دکتر بذرافشان مقدم به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷ و امتحان مدیریت نیروی انسانی سرکارخانم دکتر ارجمندی نژاد به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تغییر یافت.