امتحان درس روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان و روانشناسی تحولی۲ رشته روانشناسی از ساعت ۸ به ساعت ۱۰ تغییر یافت.