براساس توافق کلیه دانشجویان و استاد محترم ، امتحان اندیشه اسلامی۱ سرکارخانم میرسیدی گروه ۴ (کلاس یکشنبه ساعت ۱۸) از ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ساعت ۱۶ منتقل گردید.