کلیه امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در کلیه مقاطع به صورت مجازی در سامانه LMS برگزار می گردد.