براساس توافق کلیه دانشجویان امتحان درس آسیب شناسی ۱ رشته روان شناسی جناب آقای دکتر صباغ روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۵ از ساعت ۸ صبح به ساعت ۱۰ صبح منتقل گردید.