روز حسابدار را به تمامی اساتید گرانقدر و همکاران محترم و دانشجویان گرامی این رشته و حرفه ،
تبریک عرض می نمائیم.