متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به سایت سازمان سنجش آموز کشور مراجعه نمایند.