دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۷ جهت تمدید سنوات نیمسال هفتم و دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ورودی ۹۵ جهت تمدید سنوات یازدهم درخواست خود را تا تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ در سامانه سجاد قسمت شورای بررسی موارد خاص ثبت نمائید.