کلاس اندیشه اسلامی ۱ سرکارخانم دوستی موسوی امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ ساعت ۱۴/۳۰ برگزارمی گردد.