عطف به مصوبه هشتادو هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا به تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ مبنی برلزوم ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در کوتاه ترین زمان ممکن، از آنجا که لازمه ی اجرای این تصمیم و اقدام در خصوص آن به واکسیناسیون قاطبه جامعه دانشگاهی بستگی دارد، مستدعی است کلیه اساتید، دانشجویان و همکاران محترم که تاکنون موفق به واکسیناسیون نشده اند در اولین فرصت اقدام و آن دسته از عزیزانی که موفق به انجام واکسیناسیون یک دوز یا دو دوز شده اند با ارسال نام نام خانوادگی شماره ملی وشماره دانشجویی به شماره ی همراه ۰۹۱۵۵۲۱۷۵۴۰ خانم میرزائی مدیر امور فرهنگی دانشجویی ویا شماره ی ۳۶۲۳۸۶۵۹داخلی ۲۱۱ تماس حاصل و اعلام فرمایند.