قابل توجه دانشجویان محترم


دروس ذیل به دلیل نرسیدن به حدنصاب حذف گردید:


معارف اسلامی ۲

تاریخ اسلام برادران

تاریخ اسلام خواهران کد ۳

حسابرسی صنعتی۱

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

اصول مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

انقلاب اسلامی گروه برادران

اخلاق اسلامی گروه برادران

تحقیق در عملیات