به اطلاع پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۰ می رساند، ثبت نام تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۳ تمدید گردید.