دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۷ جهت تمدید سنوات نیمسال هفتم و دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ورودی۹۵ جهت تمدید سنوات نیمسال یازدهم درخواست خود را در سامانه سجاد قسمت شورای بررسی موارد خاص ثبت نمایند.