به اطلاع دانشجویان محترم کلیه رشته ها در کلیه ورودی ها و مقاطع می رساند  انتخاب واحد از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳  آغاز و تا ۱۴۰۰/۶/۲۵ ادامه خواهد یافت.