با آرزوی سلامتی برای کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم وبا عنایت به قرار گرفتن شهر مشهد در وضعیت قرمز از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ موسسه روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۳-۹ جهت پاسخگویی به دانشجویان فعال می باشد .