امتحان پایان ترم دروس آزمونهای روانشناختی۱ و کاربرد آزمونهای هوش و استعداد در مشاوره از شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ به دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ ساعت ۱۴ تغییر یافت.