امتحان پایان ترم نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره از ۱۴۰۰/۴/۸ ساعت ۱۴ به ۱۴۰۰/۴/۱۲ ساعت ۱۴ تغییر یافت.